Oferta

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/(NEURO)LOGOPEDYCZNA 
Konsultacja indywidualna jest pierwszym spotkaniem z psychologiem/logopedą. Trwa ok. 60 minut. Służy określeniu natury problemu i poszukaniu odpowiedniej formy pomocy. Psycholog bądź logopeda oferuje jakąś formę terapii lub udziela porady. Zdarza się, że pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych spotkań. Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu terapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.  

WARSZTATY MAŁEGO NAUKOWCA - "EKSPERYMENTY"
Grupowe zajęcia, na których dzieci wykonują różne doświadczenia np.  budują fontanny samodzielnie tryskające wodą, doświadczają wędrującej wody, latającej piłki czy tworzą piaskowego glutka. Zajęcia dla Małego Naukowca objaśniają tajniki nauki, tłumacząc w praktyce wiedzę z przyrody, biologii, chemii, techniki oraz fizyki. Eksperymenty dla dzieci to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy. To niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych. To gwarancja świetnej zabawy dla dzieci od 5 do 11 roku życia.

LOGORYTMIKA
Metoda wspierająca rozwój mowy poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z wykorzystaniem rytmu i muzyki.
Zajęcia prowadzone w grupach ok 10-20 os., przeznaczone dla dzieci od 3 do 7 r.ż
Rodzaje ćwiczeń: śpiewanki, wierszyki i piosenki, zabawy integrujące, naśladowanie, sekwencje ruchowe, słuchowo-ruchowe, słowno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe, wykrywanie oraz identyfikowanie i różnicowanie dźwięku, ćwiczenia słuchu fonematycznego, onomatopeje, mowa rytmizowana, gimnastyka buzi i języka, relaksacja.

TERAPIA JĄKANIA METODĄ WYSTUKIWANIA SYLAB dr. Szamburskiego
Główną rolę w tej metodzie odgrywa gest. Zaliczna jest także do metod spowalniających mowę, gdyż wymaga ona zwolnienia tempa mówienia.Program opracowany z wykorzystaniem tej metody składa się z kilku technik, które stanowią zintegrowaną całość.  Najważniejsze z nich to: wystukiwanie sylab z zachowaniem cech prozodycznych wypowiedzi (z wyjątkiem tempa mówienia, które jest wolniejsze), przygotowanie treści wypowiedzi w trakcie nabierania powietrza (wdechu), ukształtowanie (wyrobienie) nawyku nabierania powietrza przed wypowiedzią i w trakcie wypowiedzi, uczenie odroczenia, uczenie hamowania.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO - SPOŁECZNE
Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci w wieku 4-6 i 7-9.  Wszyscy - zarówno dorośli, jak i dzieci - doświadczają w życiu problemów i trudności. Dzieci na co dzień mają do czynienia z takimi incydentami jak np.: odczuwanie zazdości o brata czy siostrę, sprzeczki z kolegami, na placu zabaw a być może większe problemy typu: agresja, zmiana szkoły, śmierć bliskiej osoby, doznawanie przemocy. Przekonałam się, że wielu rodziców jest zaskoczona, kiedy odkrywają, że można nauczyć dziecko, jak radzić sobie z trudnościami. Celem zajęć, podczas których wykorzystuję także rekomendowane programy profilaktyki, jest nauka radzenia sobie z codziennymi trudnościami, rozwiązywania konfliktów, rozwijania u dzieci zdolności rozpoznawania rozmaitych uczuć i określanie strategii radzenia sobie z tymi uczuciami, a także kształtowanie zdolności nawiązywania przyjaźni i radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością. Podczas zajęć  wzmacniamy poczucie własnej wartości, dodajemy wiary i pewności siebie. Cykl zajęć obejmuje 25 spotkań po 60 minut. 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Trening umiejętności społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci z zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on pomoc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękami. Treningi umiejętności społecznych prowadzi się indywidualnie, w parach lub grupowo (4-8 osób). Grupy po rozpoczęciu treningów, stają się grupami zamkniętymi, tworzą je dzieci w podobnym wieku i z podobnymi trudnościami. Podczas treningu stwarza się warunki i sytuację, w których uczestnik będzie mógł zdobyć umiejętności, kompetencje i wiedzę społeczną. Uczestnicy uczą się takich umiejętności jak np.: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Nie ma możliwości określenia jak długo będzie trwał trening, jak długo zajmie wytrenowanie określonej umiejętności społecznej i wyćwiczenie jej sprawności. Jedna sesja trwa 60 minut. O przystąpieniu do treningu umiejętności społecznych decyduje pierwsze spotkanie kwalifikacyjne z psychologiem prowadzącym zajęcia.  

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, które przekładają się na trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych (np. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, problemy z koncentracją uwagi, z percepcją wzrokową, słuchową).Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej. Celem terapii pedagogicznej jest: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE
Zajęcia przeznaczone dla dzieci stykających się z przemocą psychiczną lub fizyczną ze strony rówieśników. Tego typu doświadczenia mogą negatywnie wpływać na ich nastrój, codzienne funkcjonowanie i poczucie własnej wartości. Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które: uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości. Podczas Treningu Pewności Siebie prowadzi się zajęcia także dla rodziców, którzy uczą się sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym, radzą jak interweniować w sprawie przemocy w szkole. Zajęcia dla dzieci lub młodzieży trwają łącznie ok. 10 h. Warsztaty dla rodziców ok. 4h.

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA
Przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. Celem zajęć jest stymulacja zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących powodzenie w nauce czytania i pisania, usprawnianie techniki czytania i pisania,a także utrwalanie zasad pisowni ortograficznej języka polskiego oraz umiejętności stosowania ich w praktyce.

Logopeda
 • Konsultacja/diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna- 100 zł
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna zajęcia indywidualne -70 zł/h, 55zł/45min, 35zł/30 min
 • Terapia jąkania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ( zajęcia grupowe )-50 zł/45min
 • Zajęcia wspomagające naukę pisania i czytania- 50zł/45 min
 • Wizyta kontrolna - monitoring rozwoju dziecka (spotkanie kontrolne, obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg zaleceń udzielonych podczas wcześniejszych konsultacji) - 60 zł
Integracja Sensoryczna
 • Diagnoza pełna z opisem (2-3 spotkania)- 300 zł
 • Konsultacja - 120 zł
 • Terapia- 80zł/45 min, 100zł/h


Psycholog
 • Konsultacja/porada psychologiczna - 100 zł/h
 • Terapia psychologiczna/wsparcie - 80 zł/h
 • Trening Umiejętności Społecznych (indywidualne/grupowe) - 70 zł/h
 • Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno -społeczne (zajęcia grupowe) - 40 zł/h
 • Trening Pewności Siebie - 60 zł/h
Pedagog
 • Terapia pedagogiczna (dysortografia, dysgrafia, dysleksja, trudności w nauce, trening uwagi, pamięci, terapia ręki)- 50zł/45 min
 • Warsztaty małego naukowca "Eksperymenty"- 25 zł/h mc 30 zł/h jednorazowo
Copyright © 2018 Gabinet Specjalistyczny MOTYLEK, Wszelkie prawa zastrzeżone.